Bilanční diagnostika

Bilanční diagnostika je metoda poradenské práce, při které psycholog vyškolený
v její realizaci společně s klientem hledá cestu pro co nejvhodnější využití jeho schopností, dovedností a motivace pro jeho začlenění do pracovních aktivit.

Metoda bilanční diagnostiky vychází z teoretické základny psychologie osobnosti, psychologie práce, psychologického poradenství a kariérového poradenství.

V procesu bilanční diagnostiky je v centru pozornosti vždy klient. Hlavním předpokladem efektivního průběhu a dosažení cíle bilanční diagnostiky je
pozitivní motivace klienta k pracovnímu zapojení.

Praktické využití bilanční diagnostiky

Za úspěch bilanční diagnostiky se pokládá, když klient po jejím absolvování dospěje: ­ 

  • poznání svých osobnostních předpokladů a případných rezerv,
  • k lepší orientaci ve svých schopnostech a vlastnostech k určité profesi a
    v možnostech využití zájmů a dovedností pro rozvoj své další profesní dráhy, ­ 
  • k posílení sebevědomí a motivace k pracovnímu uplatnění, ­ 
  • k identifikaci svého optimálního zařazení v pracovním týmu

Výstup z bilanční diagnostiky

Pro klienta je výstupem bilanční diagnostiky "Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky", která mu usnadní orientaci v jeho osobnostních předpokladech
a silných stránkách pro nalezení vhodné pracovní příležitosti.

Zadavatel dostává k dispozici „Závěrečnou zprávu“, která obsahuje pouze základní údaje o klientovi plus rámcová závěrečná doporučení.

 

Metodika

V rámci bilanční diagnostiky využívám především znalosti z pětiletého magisterského studia jednooborové Psychologie na Filosofické fakultě University Karlovy a následné praxe v diagnostikování osobnosti během své profesní praxe.

V roce 2017 jsem se zúčasnila odborného zašlení pro práci s programem DIAROS a dotazníkem SPARO.

........................................